In 2003 zijn we begonnen met de opbouw van een nieuw bedrijf. Er is een ligboxenstal, woonhuis en werktuigberging gebouwd. Met het menu hiernaast kunt u foto's bekijken van de bouw van deze gebouwen.
We hebben ons melkveebedrijf op een nieuwe locatie voortgezet, omdat op onze oude locatie nauwelijks uitbreidingsmogelijkheden waren. Tevens waren de oude bedrijfsgebouwen aan vervanging toe. In 2002 zijn we begonnen met de vergunningaanvraag voor een ligboxenstal op onze grootste veldkavel. Er lag op deze locatie al een gedeeltelijk bouwblok met de oude locatie; in het verleden was er al een ondergrondse mestopslag gebouwd, dus de vergunning voor de stal was snel binnen.


Oude locatie

Reconstructie
Omdat ons oude bedrijf in een natuurrijk gebied lag en de reconstructie in Overijssel net op gang kwam, zagen de gemeente en de provincie kans er een pilotproject rood-voor-rood van te maken. Door de oude opstallen af te breken mochten wij een bedrijfswoning op de nieuwe locatie bouwen. Normaal zou de sloop door de provincie worden bekostigd door een extra woning in de gemeente te bouwen en een deel van de opbrengst aan de slopende veehouder uit te keren. De gemeente zag echter geen kans om ergens anders een woning te plaatsen. In het dorp was nauwelijks plek, bouwen op de oude locatie zou het landschap weer ontsieren. We kregen dus het voorstel om op den duur een tweede bedrijfswoning te mogen bouwen. Omdat een tweede bedrijfswoning momenteel erg moeilijk te krijgen is hebben wij dit voorstel aanvaard. De sloop en een deel van de nieuwbouw kon worden bekostigd uit de verkoop van het woonhuis op de oude locatie. De gemeente en provincie kon zo met een gesloten beurs een bedrijf verplaatsen.


Nieuwe locatie

Ligboxenstal
In september 2004 is de bouw van de ligboxenstal gestart. In februari 2005 waren de bouwwerkzaamheden voltooid en zijn de koeien verhuisd. Inmiddels liep er een versnelde bestemmingsplanwijziging (artikel 19), om op korte termijn met de bouw van het woonhuis te kunnen beginnen. De bouw van het woonhuis is in februari 2005 van start gegaan en begin oktober werd het huis in gebruik genomen. In juli 2005 is er op de ondergrondse mestopslag een werktuigberging geplaatst. Op 13 mei 2005 is het nieuwe bedrijf feestelijk geopend met een eerste steenlegging door P. Jansen (gedeputeerde voor landelijk gebied en water in de provincie Overijssel) en H. Scholten (wethouder voor reconstructie en landelijk gebied in de gemeente Hellendoorn).

Uitbreiding ligboxenstal
Na 5 jaar uitbreiden is onze stal alweer te klein om al het vee te huisvesten. We hadden de keuze of een jongveestal bouwen, of de huidige stal verlengen. We hebben gekozen voor het verlengen, zodat in de toekomst het jongvee ook afgestoten kan worden. De stal kan dan volledig benut worden voor melkvee. Er kunnen dan maximaal 250 stuks melkvee gehuisvest worden. De werkzaamheden zijn gestart op 18 augustus 2008. Via het menu aan de linkerzijde kunt u de foto's van de uitbreiding bekijken.

Tweede woonhuis
September 2012 is begonnen met de bouw van de tweede bedrijfswoning, zoals reeds afgesproken in tijde van het rood-voor-rood project. In maart 2013 konden we deze woning in gebruik nemen.

Melkrobot
Na een tijd lang wikken en wegen is de keus gemaakt om over te stappen op een melkrobot. Hiervoor zal een deel aan de stal gebouwd worden, voor de robotruimten, grotere strohokken en selectieruimtes. Op 7 maart 2016 is de bouw begonnen. Medio september zullen we met robotmelken kunnen beginnen. Via het menu aan de linkerzijde kunt u de foto's van de bouw van de robotstal bekijken.